W jakich klasach gleby można kłaść rury osłonowe KOPOFLEX lub KOPODUR?

Norma ČSN 73 30 50 dzieliła glebę na 7 następujących klas. Uproszczona charakterystyka gleb podana jest w poniższym zestawieniu.

KlasaCechy gleby
1Gleba zwięzła o miękkiej konsystencji i luźnym gruncie z ziarnami żwiru o średnicy do 5 cm (maks. 10% objętości)
2Gleba zwięzła o gęstej konsystencji i średnio położonej warstwie gruntu z ziarnami żwiru o średnicy do 10 cm
3Gleba zwięzła, stałoplastyczna, glina o konsystencji stałoplastycznej, luźno położone ziarna żwiru o średnicy do 10 cm, żwir z cementem i zwietrzałe skały
4Szlam żwirowo-gliniasty stałoplastyczny, żwir gruby o ziarnach do 25 cm oraz kawałki kamieni o wielkości do 0,1 m3, żwir z gliną kleistą, zwietrzałe skały
5Grube ziarna żwiru o średnicy 10 - 25 cm, gleba niezwięzła o plastycznej konsystencji ilastej. Twarda, zwietrzała skała
6Stwardniała, zwietrzała skała, luźna gleba z kamieniami o wielkości do 0,1 m3
7Twarde skały

Zgodnie z dokładną definicją klasy 1, KOPOS KOLIN a.s. zaleca, aby rury osłonowe KOPOFLEX i KOPODUR były przykrywane glebą, w której ziarna o wielkości do 50 mm stanowią maksymalnie 10% jej objętości. Szczegółowe wymagania są określone w normie EN 1610, który zastępuje nieważna już normę ČSN 73 30 50. Poniżej podany jest opis gleby, który w świetle starej normy jest już niewłaściwy, aczkolwiek dokładnie opisuje jej cechy.

a) zwięzła, plastyczna, np. grunty orne, glina, glina piaszczysta, piasek mulisty
b) niezwięzła, z luźnymi ziarnami o średnicy do 20 mm, z ziarnami o średnicy od 20 do 50 mm stanowiącymi do 10% całkowitej objętości gleby pierwszej klasy, np. piasek, piasek ze żwirem, piasek żwirowy, drobny i średni żwir z kamieniami
c) odpady budowlane i masy o podobnej naturze jak w przypadku gleby sklasyfikowanej jako należącej do klasy 1

W jaki sposób zdefiniowane jest samogaszenie?

Samogaszenie jest odpornością na szerzenie się płomienia, określoną oddzielnie dla każdej grupy wyrobów (puszki, listwy, rurki). Jego wartość dla każdej grupy wyrobów jest inna, zaś dokładną definicję samogaszenia określają odpowiednie normy. Ogólnie można stwierdzić, że wyrób lub materiał posiada tę cechę wówczas, gdy po odsunięciu źródła płomienia po określonym w normie czasie płomień gaśnie.

W jaki sposób można w kanałach parapetowych oddzielić sieci elektroenergetyczne od sieci transmisji danych oraz ekranować je?

Firma KOPOS oferuje ściankę oddzielającą /poprzeczkę PEKE 60 wykonaną z tworzywa, poprzeczkę/ściankę z tworzywa z folią metalową PKS 70/60 oraz kanały ekranowe SK 40X20 i SK 40X33:

  1. poprzeczka/ścianka oddzielająca PEKE 60 służy do podziału przestrzeni wewnętrznej kanałów instalacji elektrycznej, co ułatwia manipulowanie z wprowadzonymi kablami i poprawia przejrzystość ich ułożenia
  2. poprzeczka/ścianka oddzielająca z folią metalową PKS 70/60 stanowi modyfikację poprzeczki/ścianki PEKE 60. Dzięki cienkiej warstwie folii metalowej posiada podobne właściwości jak poprzeczka metalowa, lecz jest o wiele lżejsza. Poszczególne poprzeczki/ścianki PKS 70/60 muszą być wzajemnie połączone. Do tego celu służy linka podłączająca PLSK
  3. PEP 60 je nový typ plastové příčky, která se zacvakne do vnitřních kolejnic umístěných na dně parapetních kanálů. Příčka je v nich v podstatě zavěšena a její dělící rovina je posunuta - tím dochází k efektivnějšímu rozdělení vnitřních prostor v parapetních kanálech.
  4. kovová příčka PEP 60/K je tvarově podobná plastové příčce PEP 60 – její dělící rovina je také posunutá od místa přichycení, které se provádí pomocí příchytek PSK 1. Jednotlivé příčky PEP 60/K je nutné propojit. K tomuto účelu se používá propojovací lanko PLSK.
  5. kanały ekranowe SK 40X20 i SK 40X33 zapewniają właściwe ekranowanie ułożonych przewodów i podobnie jak poprzeczki dzielą przestrzeń wewnętrzną kanałów parapetowych.

Które rury są odpowiednie dla schowania pręta odgromowego w elewację?

Zgodnie ze starą, nieważną już normą, do schowania pręta odgromowego musiała być używana niemetaliczna, nietłukąca się rura o minimalnym świetle (średnicy wewnętrznej) wynoszącym 29 mm.

Norma ta nie obowiązuje już od wielu lat, wciąż jednak wiele osób pyta o takie odpowiednie rury.

Jako producent zalecamy stosowanie rur o średniej odporności mechanicznej 750N / 5cm.

Najbardziej odpowiednią, elastyczną rurą elektroinstalacyjną jest SUPER MONOFLEX 1240, której minimalna średnica wewnętrzna wynosi 31,2 mm.

Które puszki możemy montować w drewnie (podłoże łatwopalne)?

Czym naprawdę jest drewno? Czy możemy zamontować puszkę w materiale o stopniu palności C3?

Nasza odpowiedź brzmi:

Obecnie utrudnione jest montowanie puszek na lub w materiałach stopniu palności C3, gdyż norma ČSN 33 2312 / Z1, w odniesieniu do normy ČSN EN 13 501-1 zakończyła klasyfikowanie materiałów według stopnia palności i wprowadziła nowy sposób klasyfikacji palności, oznaczany jako "Reakcja na ogień". Niepewność co do tego, czy można montować puszki elektroinstalacyjne dotyczy materiałów o stopniu palności C3, zmieniono bowiem oznaczanie materiałów łatwopalnych C3. Od czerwca 2005 roku materiały te są klasyfikowane jako materiały o klasie reakcji na ogień E lub F. Drewno nigdy nie należało do tej kategorii. Drewno twarde drewno, takie jak buk lub dąb, było nawet klasyfikowane jako trudno palne i posiadało klasę palności C1. Zrozumiałym jest, że każde drewno jest ostatecznie poddawane wykończeniu, a powierzchnia wykończenia może zwiększyć jego palność. Aby uniknąć podobnych założeń, zawsze będziemy mieć na uwadze materiały o klasie reakcji na ogień F. Klasyfikacja ta musi być zapewniona przez każdego producenta wyrobu budowlanego.

Jeżeli natomiast chodzi o normę ČSN 33 2312 „Przepisy elektrotechniczne. Urządzenia elektryczne w substancjach palnych oraz na substancjach palnych“, wspomniana poprawka do Z1 wprowadza dodatkowy punkt do pierwszego punktu pierwotnej normy ČSN 33 2312 z 8 maja 1985, który odnosi się do aktualnej ważności tej normy oraz normy ČSN EN 60 670-1 „Puszki oraz osłony pełne dla akcesoriów elektrycznych dla domowych oraz podobnych stałych instalacji elektrycznych“. Z dniem 1.10.2007 zostały anulowane postanowienia tej normy dla puszek w odniesieniu do normy ČSN EN 60 670-1, tzn. ważność normy ČSN 33 2312 została zakończona dla puszek elektroinstalacyjnych i podlegają one innej normie niż się powszechnie uważa, nawet w branży.

Zaklasyfikowanie do 7.2 zgodnie z metodą montażu - 7.2.1 wbudowana, półzamknięta lub umieszczona w 7.2.1.2, takich jak np. ściany łatwopalne, stropy palne lub podłogi łatwopalne oznacza konieczność stosowania klasyfikacji zgodnie z 7.2.1.3, takie jak ściany gipsowo-kartonowe, sufity obniżane, podłogi podnoszone lub meble. Wspominaliśmy o tym właśnie dlatego, że KOPOS KOLIN a.s. wytwarza puszki elektroinstalacyjne do montażu w ścianie gipsowo-kartonowej (w kolorze ochry), testowane i klasyfikowane zgodnie z tymi klasyfikacjami. W oparciu o wyniki prób rozżarzoną pętlą 850°C i powyższą klasyfikację możemy wyraźnie zalecić montaż puszek elektrycznych w ścianach gipsowo-kartonowych, na materiałach o klasie reakcji na ogień F.

Ponadto, w związku z tym, iż norma nie przewiduje już substancji łatwopalnych, nie należy mieć wątpliwości co do możliwości montowania naszych puszek w ścianach gipsowo-kartonowych, na materiałach o każdej klasie reakcji na ogień.

Jakiego ciśnienia można użyć przy zadmuchiwaniu przewodów w osłony HDPE?

Przy testowaniu osłon kabla optycznego HDPE używane jest ciśnienie 1,5 MPa działające przez okres 2 godzin. Przy zadmuchiwaniu w praktyce stosowane jest ciśnienie od 1 do 1,2 MPa.

Jakie warunki należy spełnić przy montażu listew i puszek dla listew na podłożach łatwopalnych?

Listwy elektroinstalacyjne KOPOS można zamontować na wszystkich podłożach z klasą palności od A do C3, jednak pod warunkiem, że kabel prowadzony w listwie nie jest w żadnym miejscu przedłużany, przerwany lub mocowany zaciskami.
Skrzynki/puszki na listwach można montować bezpośrednio na podłożu z klasą palności od A do C2. W razie układania na podłożu z klasą palności C3 należy pod skrzynkę/puszkę włożyć podkładkę termoizolacyjną.

Jaki jest minimalny promień gięcia rurek korugowanych KOPOFLEX?

Jakie wymiary mają opakowania rurek korugowanych KOPOFLEX?

KOPOFLEXŚrednica zewnętrzna (mm)Średnica wewnętrzna (mm)Minimalny promień gięcia (mm)Opakowanie (m/kg)Wymiar opakowania (cm)
KF 09040403223050 / 9,580 x 25
KF 09050504135050 / 13100 x 30
KF 09063635235050 / 15,790 x 46
KF 09075756135050 / 18,7120 x 40
KF 09090907540050 / 27125 x 45
KF 091101109440050 / 34,5120 x 70
KF 0912012010050050 / 37,5150 x 60
KF 0912512510850050 / 39150 x 70
KF 0916016013665050 / 46190 x 80
KF 0917517515070050 / 64200 x 65

Jak wyznaczono nowe klasy palności materiału?

Ile wynosi minimalny promień gięcia rurek elektroinstalacyjnych?

Minimalny promień gięcia rurek elektroinstalacyjnych KOPOS podawany jest w milimetrach i mierzony od wewnętrznej osi środkowej rurki (patrz szkic).

Wymiar nominalnyMinimalny promień gięcia (mm)
ENČSN
16 60
 13,570
20 80
 1680
25 100
 23100
32 120
 29140
40 170
 36200
50 220
 48250
63 250

 

Ile przewodów można włożyć w listwy elektroinstalacyjne oraz rurki?

Przykłady ułożenia podaje tabela. Przyjmuje się wykorzystanie 60 % przekroju wewnętrznego.
Więcej informacji tutaj.

Do jakiej klasy palności należy drewno?

Poszczególne rodzaje drewna posiadają różny skład i właściwości. Z tego powodu należą one do różnych klas palności. Dla uzupełnienia podajemy przegląd wszystkich najbardziej rozpowszechnionych rodzajów materiałów wraz z ich przyporządkowaniem do klas palności
Więcej informacji tutaj.

Czym różnią się koryta kablowe mars od koryt jupiter?

Systemy te różnią się typoszeregiem wymiarowym koryt kablowych.

Koryta kablowe MARS mają tradycyjne wymiary stosowane na rynku czeskim – wysokość ścianek wynosi 50 lub 100 mm, a szerokość 62, 125, 250 lub 500 mm. Standardowa długość koryt wynosi 2,1 m.

Koryta kablowe JUPITER są produkowane zgodnie ze standardowymi wymiarami europejskimi. Koryta te mają ścianki o wysokości 35, 60, 85 lub 110 mm i są dostępne w szerokościach 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 i 600 mm. Standardowa długość koryt wynosi 3 m.

Czy w skrzynkach/puszkach na listwach można zamontować gniazdka podwójne?

W skład asortymentu firmy KOPOS wchodzi kilka systemów montowanych na listwach, w których można zamontować gniazdka podwójne. Chodzi o LK 80X28 2ZK, LK 80X28 2R, LK 80X28 2ZT oraz bezhalogenowe LK 80X28 2ZKHF i LK 80X28 2ZTHF.
Skrzynka/puszka LK 80X28 2R umożliwia zamontowanie 2 urządzeń, np. gniazdek pojedynczych lub jednego urządzenia i pokrywki VLK 80/R z listwą zaciskową. Skrzynka/puszka umożliwia także montaż gniazdka podwójnego wraz z listwą zaciskową i pokrywką VLK 80/2R. Skrzynka/puszka umożliwiająca montaż gniazdka podwójnego oznaczona jest w katalogu odpowiednim symbolem.

Czy systemy odporne na działanie pożaru KOPOS można montować na materiale innego producenta?

Tak, jeśli element kotwiący posiada certyfikat odporności ogniowej.

Czy oferujecie państwo ognioodporne kołki do ścian gipsowo-kartonowych?

Nie.

Czy można używać uchwytów omega i uchwytów 67xx do stworzenia trasy wznoszącej?

Tak.

Czy koryta kablowe spełniają wymagania dotyczące odporności na działanie wody?

System koryt kablowych jest skonstruowany w taki sposób, aby przy połączeniu poszczególnych koryt zapewnione było należyte połączenie elektryczne. Można to zapewnić przez mocne połączenie za pomocą śrub NSM 6X10.

Twierdzenie to opiera się na protokole z badania koryt i pomostów kablowych sklasyfikowanych zgodnie z normą ČSN EN 61537 – zgodnie z art. 6.3.2 dotyczącym zapewnienia przewodności elektrycznej oraz uziemienia tras kablowych w celu ochrony przeciwprzepięciowej.

Zgodnie z art. 11.1.2, w testowanej próbce płynął prąd zmienny: 25A +- 1A 50Hz do 60 Hz. Wynik testu był pozytywny. Impedancja na łączeniu była niższa niż 50 mΩ.

Czy do jednego ceramicznego zacisku ognioodpornego możemy podłączyć więcej niż jedną żyłę przewodu?

Tak.

Co ile metrów stosuje się osłonę uchwytów kablowych typu KPS (SONAP)?

Co 3,5 m (na trasach pionowych), co stanowi jedynie mechaniczne zabezpieczenie przed spontanicznym uszkodzeniem kabli w przypadku pożaru (osłony nie należy używać jako wkładki przeciwogniowej).

Czym jest materiał bezhalogenowy? Co odróżnia go od PCV?

Materiał bezhalogenowy nie zawiera w swoim składzie grupy pierwiastków halogenowych (fluoru, chloru, bromu, jodu, astatu). Z materiałów zawierających powyższe pierwiastki halogenowe ulatnia się podczas spalania toksyczny dym stanowiący zagrożenie dla człowieka, a także powodujący korozję metali. Tworzywa bezhalogenowe są pod tym względem bardziej bezpieczne i wykonane z nich wyroby nadają się przede wszystkim do zastosowania na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach użyteczności publicznej (dworcach, kinach, teatrach, centrach handlowych itp.). PCV, czyli polichlorek winylu zawiera chlor i z tego powodu nie jest materiałem bezhalogenowym.